boysie: Stolen from tumblr. (Default)
[personal profile] boysie

Tôi biết là đằng đó áy náy... nhưng nếu tôi không thể làm gì cho đằng đó, tôi còn áy náy hơn.
Để bắt chước đồng chí X thì... "Còn mấy tháng nữa là 5 năm tôi quen đằng đó. Tôi không xin, không né tránh, không thoái thác thứ gì từ đằng đó." Với tôi được biết đó là một ân huệ, có trách thì trách tôi yếu đuối quá. Nhiều lúc tôi đau khổ vô căn cứ cũng vì đằng đó, đằng đó không biết. Nhưng tôi cũng không muốn đằng đó biết, vì như thế sĩ diện của tôi sẽ vỡ tan tành.

Rắc rối quá phải không.

Profile

boysie: Stolen from tumblr. (Default)
boysie

November 2012

S M T W T F S
    123
4 5678910
11121314151617
18192021222324
25 2627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 12:14 pm
Powered by Dreamwidth Studios